תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק לה

א ויעש יאשייהו בירושלים פסח, ליהוה; וישחטו הפסח, בארבעה עשר לחודש הראשון.  ב ויעמד הכוהנים, על-משמרותם; ויחזקם, לעבודת בית יהוה.  {ס}  ג ויאמר ללויים המבינים לכל-ישראל הקדושים ליהוה, תנו את-ארון-הקודש בבית אשר בנה שלמה בן-דויד מלך ישראל--אין-לכם משא, בכתף; עתה, עבדו את-יהוה אלוהיכם, ואת, עמו ישראל.  ד והכינו לבית-אבותיכם, כמחלקותיכם--בכתב, דויד מלך ישראל, ובמכתב, שלמה בנו.  ה ועמדו בקודש, לפלוגות בית האבות, לאחיכם, בני העם--וחלוקת בית-אב, ללויים.  ו ושחטו, הפסח; והתקדשו והכינו לאחיכם, לעשות כדבר-יהוה ביד-משה.  {פ}

ז וירם יאשייהו לבני העם צאן כבשים ובני-עיזים, הכול לפסחים, לכל-הנמצא למספר שלושים אלף, ובקר שלושת אלפים:  אלה, מרכוש המלך.  {ס}  ח ושריו לנדבה לעם, לכוהנים וללויים--הרימו:  חלקייה וזכריהו ויחיאל, נגידי בית האלוהים, לכוהנים נתנו לפסחים אלפיים ושש מאות, ובקר שלוש מאות.  ט וכנניהו ושמעיהו ונתנאל אחיו, וחשביהו ויעיאל ויוזבד--שרי הלויים:  הרימו ללויים לפסחים חמשת אלפים, ובקר חמש מאות.  י ותיכון, העבודה; ויעמדו הכוהנים על-עומדם והלויים על-מחלקותם, כמצות המלך.  יא וישחטו, הפסח; ויזרקו הכוהנים מידם, והלויים מפשיטים.  יב ויסירו העולה לתיתם למפלגות לבית-אבות, לבני העם, להקריב ליהוה, ככתוב בספר משה; וכן, לבקר.  יג ויבשלו הפסח באש, כמשפט; והקודשים בישלו, בסירות ובדוודים ובצלחות, ויריצו, לכל-בני העם.  יד ואחר, הכינו להם ולכוהנים--כי הכוהנים בני אהרון, בהעלות העולה והחלבים עד-לילה; והלויים הכינו להם, ולכוהנים בני אהרון.  טו והמשוררים בני-אסף על-מעמדם, כמצות דויד ואסף והימן וידותון חוזה המלך, והשוערים, לשער ושער:  אין להם, לסור מעל עבודתם--כי-אחיהם הלויים, הכינו להם.  טז ותיכון כל-עבודת יהוה ביום ההוא, לעשות הפסח, והעלות עולות, על מזבח יהוה--כמצות, המלך יאשייהו.  יז ויעשו בני-ישראל הנמצאים את-הפסח, בעת ההיא, ואת-חג המצות, שבעת ימים.  יח ולא-נעשה פסח כמוהו בישראל, מימי שמואל הנביא; וכל-מלכי ישראל לא-עשו כפסח אשר-עשה יאשייהו והכוהנים והלויים וכל-יהודה, וישראל הנמצא, ויושבי, ירושלים.  {ס}  יט בשמונה עשרה שנה, למלכות יאשייהו--נעשה, הפסח הזה.  כ אחרי כל-זאת, אשר הכין יאשייהו את-הבית, עלה נכו מלך-מצריים להילחם בכרכמיש, על-פרת; וייצא לקראתו, יאשייהו.  כא וישלח אליו מלאכים לאמור מה-לי ולך מלך יהודה, לא-עליך אתה היום כי אל-בית מלחמתי, ואלוהים, אמר לבהלני:  חדל-לך מאלוהים אשר-עימי, ואל-ישחיתך.  כב ולא-הסב יאשייהו פניו ממנו, כי להילחם-בו התחפש, ולא שמע אל-דברי נכו, מפי אלוהים; ויבוא, להילחם בבקעת מגידו.  כג ויורו, היורים, למלך, יאשייהו; ויאמר המלך לעבדיו העבירוני, כי הוחליתי מאוד.  כד ויעבירוהו עבדיו מן-המרכבה, וירכיבוהו על רכב המשנה אשר-לו, ויוליכוהו ירושלים, וימת וייקבר בקברות אבותיו; וכל-יהודה, וירושלים, מתאבלים, על-יאשייהו.  {פ}

כה ויקונן ירמיהו, על-יאשייהו, ויאמרו כל-השרים והשרות בקינותיהם על-יאשייהו עד-היום, וייתנום לחוק על-ישראל; והנם כתובים, על-הקינות.  כו ויתר דברי יאשייהו, וחסדיו--ככתוב, בתורת יהוה.  כז ודבריו, הראשונים והאחרונים--הנם כתובים, על-ספר מלכי-ישראל ויהודה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?