תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק לד

א בן-שמונה שנים, יאשייהו במולכו; ושלושים ואחת שנה, מלך בירושלים.  ב ויעש הישר, בעיני יהוה; וילך, בדרכי דויד אביו, ולא-סר, ימין ושמאל.  ג ובשמונה שנים למולכו, והוא עודנו נער, החל, לדרוש לאלוהי דויד אביו; ובשתים עשרה שנה, החל לטהר את-יהודה וירושלים, מן-הבמות והאשרים, והפסילים והמסכות.  ד וינתצו לפניו, את מזבחות הבעלים, והחמנים אשר-למעלה מעליהם, גידע; והאשרים והפסילים והמסכות, שיבר והדק, ויזרוק על-פני הקברים, הזובחים להם.  ה ועצמות, כוהנים, שרף, על-מזבחותם; ויטהר את-יהודה, ואת-ירושלים.  ו ובערי מנשה ואפריים ושמעון, ועד-נפתלי, בחרבותיהם, סביב.  ז וינתץ את-המזבחות, ואת-האשרים והפסילים כיתת להדק, וכל-החמנים גידע, בכל-ארץ ישראל; וישב, לירושלים.  {פ}

ח ובשנת שמונה עשרה למולכו, לטהר הארץ והבית--שלח את-שפן בן-אצליהו ואת-מעשיהו שר-העיר, ואת יואח בן-יואחז המזכיר, לחזק, את-בית יהוה אלוהיו.  ט ויבואו אל-חלקייהו הכוהן הגדול, וייתנו את-הכסף המובא בית-אלוהים, אשר אספו-הלויים שומרי הסף מיד מנשה ואפריים ומכול שארית ישראל, ומכל-יהודה ובנימין; וישובו, ירושלים.  י וייתנו, על-יד עושי המלאכה, המופקדים, בבית יהוה; וייתנו אותו עושי המלאכה, אשר עושים בבית יהוה, לבדוק ולחזק, הבית.  יא וייתנו, לחרשים ולבונים, לקנות אבני מחצב, ועצים למחברות; ולקרות, את-הבתים, אשר השחיתו, מלכי יהודה.  {ס}  יב והאנשים עושים באמונה במלאכה, ועליהם מופקדים יחת ועובדיהו הלויים מן-בני מררי, וזכריה ומשולם מן-בני הקהתים, לנצח; והלויים--כל-מבין, בכלי-שיר.  יג ועל הסבלים, ומנצחים לכול עושי מלאכה, לעבודה, ועבודה; ומהלויים, סופרים ושוטרים ושוערים.  יד ובהוציאם את-הכסף, המובא בית יהוה--מצא חלקייהו הכוהן, את-ספר תורת-יהוה ביד-משה.  טו ויען חלקייהו, ויאמר אל-שפן הסופר, ספר התורה מצאתי, בבית יהוה; וייתן חלקייהו את-הספר, אל-שפן.  טז ויבא שפן את-הספר אל-המלך, וישב עוד את-המלך דבר לאמור:  כול אשר-ניתן ביד-עבדיך, הם עושים.  יז ויתיכו, את-הכסף הנמצא בבית-יהוה; וייתנוהו, על-יד המופקדים, ועל-יד, עושי המלאכה.  יח ויגד שפן הסופר, למלך לאמור--ספר נתן לי, חלקייהו הכוהן; ויקרא-בו שפן, לפני המלך.  יט ויהי כשמוע המלך, את דברי התורה--ויקרע, את-בגדיו.  כ ויצו המלך את-חלקייהו ואת-אחיקם בן-שפן ואת-עבדון בן-מיכה ואת שפן הסופר, ואת עשיה עבד-המלך--לאמור.  כא לכו דרשו את-יהוה בעדי, ובעד הנשאר בישראל וביהודה, על-דברי הספר, אשר נמצא:  כי-גדולה חמת-יהוה, אשר ניתכה בנו, על אשר לא-שמרו אבותינו את-דבר יהוה, לעשות ככל-הכתוב על-הספר הזה.  כב וילך חלקייהו ואשר המלך, אל-חולדה הנביאה אשת שלום בן-תוקהת בן-חסרה שומר הבגדים, והיא יושבת בירושלים, במשנה; וידברו אליה, כזאת.  כג ותאמר להם, כה-אמר יהוה אלוהי ישראל:  אמרו לאיש, אשר-שלח אתכם אליי.  {ס}  כד כה אמר יהוה, הנני מביא רעה על-המקום הזה ועל-יושביו:  את כל-האלות, הכתובות על-הספר, אשר קראו, לפני מלך יהודה.  כה תחת אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים--למען הכעיסני, בכול מעשי ידיהם; ותיתך חמתי במקום הזה, ולא תכבה.  כו ואל-מלך יהודה, השולח אתכם לדרוש ביהוה--כה תאמרו, אליו:  {ס}  כה-אמר יהוה אלוהי ישראל, הדברים אשר שמעת.  כז יען רך-לבבך ותיכנע מלפני אלוהים, בשומעך את-דבריו על-המקום הזה ועל-יושביו, ותיכנע לפניי, ותקרע את-בגדיך ותבך לפניי; וגם-אני שמעתי, נאום-יהוה.  כח הנני אוסיפך אל-אבותיך, ונאספת אל-קברותיך בשלום, ולא-תראינה עיניך, בכול הרעה אשר אני מביא על-המקום הזה ועל-יושביו; וישיבו את-המלך, דבר.  {ס}  כט וישלח, המלך; ויאסוף, את-כל-זקני יהודה וירושלים.  ל ויעל המלך בית-יהוה וכל-איש יהודה ויושבי ירושלים, והכוהנים והלויים, וכל-העם, מגדול ועד-קטן; ויקרא באוזניהם, את-כל-דברי ספר הברית, הנמצא, בית יהוה.  לא ויעמוד המלך על-עומדו, ויכרות את-הברית לפני יהוה, ללכת אחרי יהוה ולשמור את-מצוותיו ועדוותיו וחוקיו, בכל-לבבו ובכל-נפשו--לעשות את-דברי הברית, הכתובים על-הספר הזה.  לב ויעמד, את כל-הנמצא בירושלים ובנימין; ויעשו יושבי ירושלים, כברית אלוהים אלוהי אבותיהם.  לג ויסר יאשייהו את-כל-התועבות, מכל-הארצות אשר לבני ישראל, ויעבד את כל-הנמצא בישראל, לעבוד את-יהוה אלוהיהם:  כל-ימיו--לא סרו, מאחרי יהוה אלוהי אבותיהם.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?