תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק כט

א יחזקייהו מלך, בן-עשרים וחמש שנה, ועשרים ותשע שנה, מלך בירושלים; ושם אימו, אבייה בת-זכריהו.  ב ויעש הישר, בעיני יהוה:  ככול אשר-עשה, דויד אביו.  ג הוא בשנה הראשונה למולכו בחודש הראשון, פתח את-דלתות בית-יהוה--ויחזקם.  ד ויבא את-הכוהנים, ואת-הלויים; ויאספם, לרחוב המזרח.  ה ויאמר להם, שמעוני הלויים:  עתה התקדשו, וקדשו את-בית יהוה אלוהי אבותיכם, והוציאו את-הנידה, מן-הקודש.  ו כי-מעלו אבותינו, ועשו הרע בעיני יהוה-אלוהינו--ויעזבוהו; ויסבו פניהם ממשכן יהוה, וייתנו-עורף.  ז גם סגרו דלתות האולם, ויכבו את-הנרות, וקטורת, לא הקטירו; ועולה לא-העלו בקודש, לאלוהי ישראל.  ח ויהי קצף יהוה, על-יהודה וירושלים; וייתנם לזעווה לשמה ולשריקה, כאשר אתם רואים בעיניכם.  ט והנה נפלו אבותינו, בחרב; ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי, על-זאת.  י עתה, עם-לבבי, לכרות ברית, ליהוה אלוהי ישראל; וישוב ממנו, חרון אפו.  יא בניי, עתה אל-תישלו:  כי-בכם בחר יהוה, לעמוד לפניו לשרתו, ולהיות לו, משרתים ומקטירים.  {פ}

יב ויקומו הלויים מחת בן-עמשיי ויואל בן-עזריהו, מן-בני הקהתי, ומן-בני מררי, קיש בן-עבדי ועזריהו בן-יהללאל;  {ס}  ומן-הגרשוני--יואח בן-זימה, ועדן בן-יואח.  יג ומן-בני, אליצפן, שמרי, ויעיאל; ומן-בני אסף, זכריהו ומתניהו.  {ס}  יד ומן-בני הימן, יחיאל ושמעי;  {ס}  ומן-בני ידותון, שמעיה ועוזיאל.  טו ויאספו את-אחיהם ויתקדשו, ויבואו כמצות-המלך בדברי יהוה, לטהר, בית יהוה.  טז ויבואו הכוהנים לפנימה בית-יהוה, לטהר, ויוציאו את כל-הטומאה אשר מצאו בהיכל יהוה, לחצר בית יהוה; ויקבלו, הלויים, להוציא לנחל-קדרון, חוצה.  יז ויחלו באחד לחודש הראשון, לקדש, וביום שמונה לחודש באו לאולם יהוה, ויקדשו את-בית-יהוה לימים שמונה; וביום שישה עשר לחודש הראשון, כילו.  {ס}  יח ויבואו פנימה, אל-חזקייהו המלך, ויאמרו, טיהרנו את-כל-בית יהוה:  את-מזבח העולה ואת-כל-כליו, ואת-שולחן המערכת ואת-כל-כליו.  יט ואת כל-הכלים, אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו--הכנו והקדשנו; והנם, לפני מזבח יהוה.  {ס}  כ וישכם, יחזקייהו המלך, ויאסוף, את שרי העיר; ויעל, בית יהוה.  כא ויביאו פרים-שבעה ואילים שבעה וכבשים שבעה, וצפירי עיזים שבעה לחטאת, על-הממלכה ועל-המקדש, ועל-יהודה; ויאמר, לבני אהרון הכוהנים, להעלות, על-מזבח יהוה.  כב וישחטו, הבקר, ויקבלו הכוהנים את-הדם, ויזרקו המזבחה; וישחטו האילים, ויזרקו הדם המזבחה, וישחטו הכבשים, ויזרקו הדם המזבחה.  כג ויגישו את-שעירי החטאת, לפני המלך והקהל; ויסמכו ידיהם, עליהם.  כד וישחטום, הכוהנים, ויחטאו את-דמם המזבחה, לכפר על-כל-ישראל:  כי לכל-ישראל אמר המלך, העולה והחטאת.  כה ויעמד את-הלויים בית יהוה, במצלתיים בנבלים ובכינורות, במצות דויד וגד חוזה-המלך, ונתן הנביא:  כי ביד-יהוה המצוה, ביד-נביאיו.  כו ויעמדו הלויים בכלי דויד, והכוהנים בחצוצרות.  {פ}

כז ויאמר, חזקייהו, להעלות העולה, להמזבח; ובעת החל העולה, החל שיר-יהוה והחצוצרות, ועל-ידי, כלי דויד מלך-ישראל.  כח וכל-הקהל, משתחווים, והשיר משורר, והחצוצרות מחצרים:  הכול, עד לכלות העולה.  כט וככלות, להעלות:  כרעו, המלך וכל-הנמצאים איתו--וישתחוו.  ל ויאמר יחזקייהו המלך והשרים, ללויים, להלל ליהוה, בדברי דויד ואסף החוזה; ויהללו, עד-לשמחה, וייקדו, וישתחוו.  {פ}

לא ויען יחזקייהו ויאמר, עתה מילאתם ידכם ליהוה, גושו והביאו זבחים ותודות, לבית יהוה; ויביאו הקהל זבחים ותודות, וכל-נדיב לב עולות.  לב ויהי מספר העולה, אשר הביאו הקהל--בקר שבעים, אילים מאה כבשים מאתיים:  לעולה ליהוה, כל-אלה.  לג והקודשים--בקר שש מאות, וצאן שלושת אלפים.  לד רק הכוהנים, היו למעט, ולא יכלו, להפשיט את-כל-העולות; ויחזקום אחיהם הלויים, עד-כלות המלאכה ועד יתקדשו הכוהנים--כי הלויים ישרי לבב, להתקדש מהכוהנים.  לה וגם-עולה לרוב בחלבי השלמים, ובנסכים--לעולה; ותיכון, עבודת בית-יהוה.  לו וישמח יחזקייהו וכל-העם, על ההכין האלוהים לעם:  כי בפתאום, היה הדבר.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?