תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


דברי הימים ב פרק כד

א בן-שבע שנים, יואש במולכו, וארבעים שנה, מלך בירושלים; ושם אימו, צביה מבאר שבע.  ב ויעש יואש הישר, בעיני יהוה, כל-ימי, יהוידע הכוהן.  {ס}  ג ויישא-לו יהוידע, נשים שתיים; ויולד, בנים ובנות.  ד ויהי, אחרי-כן; היה עם-לב יואש, לחדש את-בית יהוה.  ה ויקבוץ, את-הכוהנים והלויים, ויאמר להם צאו לערי יהודה וקבצו מכל-ישראל כסף לחזק את-בית אלוהיכם מדי שנה בשנה, ואתם תמהרו לדבר; ולא מיהרו, הלויים.  ו ויקרא המלך, ליהוידע הראש, ויאמר לו מדוע לא-דרשת על-הלויים, להביא מיהודה ומירושלים את-משאת משה עבד-יהוה והקהל לישראל--לאוהל, העדות.  ז כי עתליהו המרשעת, בניה פרצו את-בית האלוהים; וגם כל-קודשי בית-יהוה, עשו לבעלים.  ח ויאמר המלך, ויעשו ארון אחד; וייתנוהו בשער בית-יהוה, חוצה.  ט וייתנו-קול ביהודה ובירושלים, להביא ליהוה משאת משה עבד-האלוהים על-ישראל--במדבר.  י וישמחו כל-השרים, וכל-העם; ויביאו וישליכו לארון, עד-לכלה.  יא ויהי בעת יביא את-הארון אל-פקודת המלך, ביד הלויים, וכראותם כי-רב הכסף ובא סופר המלך ופקיד כוהן הראש, ויערו את-הארון ויישאוהו וישיבוהו אל-מקומו; כה עשו ליום ביום, ויאספו-כסף לרוב.  יב וייתנהו המלך ויהוידע, אל-עושי מלאכת עבודת בית-יהוה, ויהיו שוכרים חוצבים וחרשים, לחדש בית יהוה; וגם לחרשי ברזל ונחושת, לחזק את-בית יהוה.  יג ויעשו עושי המלאכה, ותעל ארוכה למלאכה בידם; ויעמידו את-בית האלוהים, על-מתכונתו--ויאמצוהו.  יד וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע את-שאר הכסף, ויעשהו כלים לבית-יהוה כלי שרת, והעלות וכפות, וכלי זהב וכסף; ויהיו מעלים עולות בבית-יהוה, תמיד, כול, ימי יהוידע.  {פ}

טו ויזקן יהוידע וישבע ימים, וימות--בן-מאה ושלושים שנה, במותו.  טז ויקברוהו בעיר-דויד, עם-המלכים:  כי-עשה טובה בישראל, ועם האלוהים וביתו.  {פ}

יז ואחרי מות, יהוידע, באו שרי יהודה, וישתחוו למלך; אז שמע המלך, אליהם.  יח ויעזבו, את-בית יהוה אלוהי אבותיהם, ויעבדו את-האשרים, ואת-העצבים; ויהי-קצף, על-יהודה וירושלים, באשמתם, זאת.  יט וישלח בהם נביאים, להשיבם אל-יהוה; ויעידו בם, ולא האזינו.  {ס}  כ ורוח אלוהים, לבשה את-זכריה בן-יהוידע הכוהן, ויעמוד, מעל לעם; ויאמר להם כה אמר האלוהים, למה אתם עוברים את-מצוות יהוה ולא תצליחו--כי-עזבתם את-יהוה, ויעזוב אתכם.  כא ויקשרו עליו, וירגמוהו אבן במצות המלך, בחצר, בית יהוה.  כב ולא-זכר יואש המלך, החסד אשר עשה יהוידע אביו עימו, ויהרוג, את-בנו; וכמותו אמר, ירא יהוה וידרוש.  {פ}

כג ויהי לתקופת השנה, עלה עליו חיל ארם, ויבואו אל-יהודה וירושלים, וישחיתו את-כל-שרי העם מעם; וכל-שללם שילחו, למלך דרמשק.  כד כי במצער אנשים באו חיל ארם, ויהוה נתן בידם חיל לרוב מאוד--כי עזבו, את-יהוה אלוהי אבותיהם; ואת-יואש, עשו שפטים.  כה ובלכתם ממנו, כי-עזבו אותו במחלויים רבים, התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכוהן, ויהרגוהו על-מיטתו וימות; ויקברוהו בעיר דויד, ולא קברוהו בקברות המלכים.  כו ואלה, המתקשרים עליו:  זבד, בן-שמעת העמונית, ויהוזבד, בן-שמרית המואבית.  כז ובניו יירב המשא עליו, ויסוד בית האלוהים--הנם כתובים, על-מדרש ספר המלכים; וימלוך אמציהו בנו, תחתיו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברי הימים - הכול
דברי הימים א פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט - דברי הימים ב פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?