תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כו

א ויהי, אחרי המגפה;  {פ}

ויאמר יהוה אל-משה, ואל אלעזר בן-אהרון הכוהן לאמור.  ב שאו את-ראש כל-עדת בני-ישראל, מבן עשרים שנה ומעלה--לבית אבותם:  כל-יוצא צבא, בישראל.  ג וידבר משה ואלעזר הכוהן, אותם--בערבות מואב:  על-ירדן ירחו, לאמור.  ד מבן עשרים שנה, ומעלה, כאשר ציווה יהוה את-משה ובני ישראל, היוצאים מארץ מצריים.  ה ראובן, בכור ישראל; בני ראובן, חנוך משפחת החנוכי, לפלוא, משפחת הפלואי.  ו לחצרון, משפחת החצרוני; לכרמי, משפחת הכרמי.  ז אלה, משפחות הראובני; ויהיו פקודיהם, שלושה וארבעים אלף, ושבע מאות, ושלושים.  ח ובני פלוא, אליאב.  ט ובני אליאב, נמואל ודתן ואבירם:  הוא-דתן ואבירם קריאי העדה, אשר הצו על-משה ועל-אהרון בעדת-קורח, בהצותם, על-יהוה.  י ותפתח הארץ את-פיה, ותבלע אותם ואת-קורח--במות העדה:  באכול האש, את חמישים ומאתיים איש, ויהיו, לנס.  יא ובני-קורח, לא-מתו.  {ס}

יב בני שמעון, למשפחותם--לנמואל משפחת הנמואלי, לימין משפחת הימיני; ליכין, משפחת היכיני.  יג לזרח, משפחת הזרחי; לשאול, משפחת השאולי.  יד אלה, משפחות השמעוני--שניים ועשרים אלף, ומאתיים.  {ס}

טו בני גד, למשפחותם--לצפון משפחת הצפוני, לחגי משפחת החגי; לשוני, משפחת השוני.  טז לאוזני, משפחת האוזני; לערי, משפחת הערי.  יז לארוד, משפחת הארודי; לאראלי--משפחת, האראלי.  יח אלה משפחות בני-גד, לפקודיהם--ארבעים אלף, וחמש מאות.  {ס}

יט בני יהודה, ער ואונן; וימת ער ואונן, בארץ כנען.  כ ויהיו בני-יהודה, למשפחותם--לשלה משפחת השלני, לפרץ משפחת הפרצי; לזרח, משפחת הזרחי.  כא ויהיו בני-פרץ--לחצרון, משפחת החצרוני; לחמול, משפחת החמולי.  כב אלה משפחות יהודה, לפקודיהם--שישה ושבעים אלף, וחמש מאות.  {ס}

כג בני יששכר, למשפחותם--תולע, משפחת התולעי; לפווה, משפחת הפוני.  כד לישוב, משפחת הישובי; לשמרון, משפחת השמרוני.  כה אלה משפחות יששכר, לפקודיהם--ארבעה ושישים אלף, ושלוש מאות.  {ס}

כו בני זבולון, למשפחותם--לסרד משפחת הסרדי, לאילון משפחת האילוני; ליחלאל--משפחת, היחלאלי.  כז אלה משפחות הזבולוני, לפקודיהם--שישים אלף, וחמש מאות.  {ס}

כח בני יוסף, למשפחותם--מנשה, ואפריים.  כט בני מנשה, למכיר משפחת המכירי, ומכיר, הוליד את-גלעד; לגלעד, משפחת הגלעדי.  ל אלה, בני גלעד--איעזר, משפחת האיעזרי; לחלק, משפחת החלקי.  לא ואשריאל--משפחת, האשריאלי; ושכם, משפחת השכמי.  לב ושמידע, משפחת השמידעי; וחפר, משפחת החפרי.  לג וצלופחד בן-חפר, לא-היו לו בנים--כי אם-בנות:  ושם, בנות צלופחד--מחלה ונועה, חוגלה מלכה ותרצה.  לד אלה, משפחות מנשה; ופקודיהם, שניים וחמישים אלף ושבע מאות.  {ס}

לה אלה בני-אפריים, למשפחותם--לשותלח משפחת השותלחי, לבכר משפחת הבכרי; לתחן, משפחת התחני.  לו ואלה, בני שותלח--לעירן, משפחת העירני.  לז אלה משפחות בני-אפריים לפקודיהם, שניים ושלושים אלף וחמש מאות; אלה בני-יוסף, למשפחותם.  {ס}

לח בני בנימין, למשפחותם--לבלע משפחת הבלעי, לאשבל משפחת האשבלי; לאחירם, משפחת האחירמי.  לט לשפופם, משפחת השופמי; לחופם, משפחת החופמי.  מ ויהיו בני-בלע, ארד ונעמן--משפחת, הארדי, לנעמן, משפחת הנעמי.  מא אלה בני-בנימין, למשפחותם; ופקודיהם, חמישה וארבעים אלף ושש מאות.  {ס}

מב אלה בני-דן, למשפחותם--לשוחם, משפחת השוחמי; אלה משפחות דן, למשפחותם.  מג כל-משפחות השוחמי, לפקודיהם--ארבעה ושישים אלף, וארבע מאות.  {ס}

מד בני אשר, למשפחותם--לימנה משפחת הימנה, לישווי משפחת הישווי; לבריעה, משפחת הבריעי.  מה לבני בריעה--לחבר, משפחת החברי; למלכיאל--משפחת, המלכיאלי.  מו ושם בת-אשר, שרח.  מז אלה משפחות בני-אשר, לפקודיהם--שלושה וחמישים אלף, וארבע מאות.  {ס}

מח בני נפתלי, למשפחותם--ליחצאל, משפחת היחצאלי; לגוני, משפחת הגוני.  מט ליצר, משפחת היצרי; לשילם, משפחת השילמי.  נ אלה משפחות נפתלי, למשפחותם; ופקודיהם, חמישה וארבעים אלף וארבע מאות.  נא אלה, פקודי בני ישראל--שש-מאות אלף, ואלף; שבע מאות, ושלושים.  {פ}

נב וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  נג לאלה, תיחלק הארץ בנחלה--במספר שמות.  נד לרב, תרבה נחלתו, ולמעט, תמעיט נחלתו:  איש לפי פקודיו, יותן נחלתו.  נה אך-בגורל, ייחלק את-הארץ:  לשמות מטות-אבותם, ינחלו.  נו על-פי, הגורל, תיחלק, נחלתו--בין רב, למעט.  {ס}

נז ואלה פקודי הלוי, למשפחותם--לגרשון משפחת הגרשוני, לקהת משפחת הקהתי; למררי, משפחת המררי.  נח אלה משפחות לוי, משפחת הלבני משפחת החברוני משפחת המחלי משפחת המושי, משפחת, הקורחי; וקהת, הוליד את-עמרם.  נט ושם אשת עמרם, יוכבד בת-לוי, אשר ילדה אותה ללוי, במצריים; ותלד לעמרם, את-אהרון ואת-משה, ואת, מרים אחותם.  ס וייוולד לאהרון, את-נדב ואת-אביהוא, את-אלעזר, ואת-איתמר.  סא וימת נדב, ואביהוא, בהקריבם אש-זרה, לפני יהוה.  סב ויהיו פקודיהם, שלושה ועשרים אלף--כל-זכר, מבן-חודש ומעלה:  כי לא הותפקדו, בתוך בני ישראל, כי לא-ניתן להם נחלה, בתוך בני ישראל.  סג אלה פקודי משה, ואלעזר הכוהן--אשר פקדו את-בני ישראל, בערבות מואב, על, ירדן ירחו.  סד ובאלה, לא-היה איש, מפקודי משה, ואהרון הכוהן--אשר פקדו את-בני ישראל, במדבר סיניי.  סה כי-אמר יהוה להם, מות ימותו במדבר; ולא-נותר מהם, איש--כי אם-כלב בן-יפונה, ויהושוע בן-נון.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?