תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק כג

א ויאמר בלעם אל-בלק, בנה-לי בזה שבעה מזבחות; והכן לי בזה, שבעה פרים ושבעה אילים.  ב ויעש בלק, כאשר דיבר בלעם; ויעל בלק ובלעם פר ואיל, במזבח.  ג ויאמר בלעם לבלק, התייצב על-עולתך, ואלכה אוליי ייקרה יהוה לקראתי, ודבר מה-יראני והגדתי לך; וילך, שפי.  ד וייקר אלוהים, אל-בלעם; ויאמר אליו, את-שבעת המזבחות ערכתי, ואעל פר ואיל, במזבח.  ה וישם יהוה דבר, בפי בלעם; ויאמר שוב אל-בלק, וכה תדבר.  ו וישב אליו, והנה ניצב על-עולתו--הוא, וכל-שרי מואב.  ז ויישא משלו, ויאמר:  מן-ארם ינחני בלק מלך-מואב, מהררי-קדם--לכה אורה-לי יעקוב, ולכה זועמה ישראל.  ח מה אקוב, לא קבו אל; ומה אזעום, לא זעם יהוה.  ט כי-מראש צורים אראנו, ומגבעות אשורנו:  הן-עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב.  י מי מנה עפר יעקוב, ומספר את-רובע ישראל; תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו.  יא ויאמר בלק אל-בלעם, מה עשית לי:  לקוב אויביי לקחתיך, והנה בירכת ברך.  יב ויען, ויאמר:  הלוא, את אשר ישים יהוה בפי--אותו אשמור, לדבר.  יג ויאמר אליו בלק, לכה-נא איתי אל-מקום אחר אשר תראנו משם--אפס קצהו תראה, וכולו לא תראה; וקובנו-לי, משם.  יד וייקחהו שדה צופים, אל-ראש הפסגה; וייבן שבעה מזבחות, ויעל פר ואיל במזבח.  טו ויאמר, אל-בלק, התייצב כה, על-עולתך; ואנוכי, איקרה כה.  טז וייקר יהוה אל-בלעם, וישם דבר בפיו; ויאמר שוב אל-בלק, וכה תדבר.  יז ויבוא אליו, והנו ניצב על-עולתו, ושרי מואב, איתו; ויאמר לו בלק, מה-דיבר יהוה.  יח ויישא משלו, ויאמר:  קום בלק ושמע, האזינה עדיי בנו ציפור.  יט לא איש אל ויכזב, ובן-אדם ויתנחם; ההוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה.  כ הנה ברך, לקחתי; ובירך, ולא אשיבנה.  כא לא-הביט אוון ביעקוב, ולא-ראה עמל בישראל; יהוה אלוהיו עימו, ותרועת מלך בו.  כב אל, מוציאם ממצריים--כתועפות ראם, לו.  כג כי לא-נחש ביעקוב, ולא-קסם בישראל; כעת, ייאמר ליעקוב ולישראל, מה-פעל, אל.  כד הן-עם כלביא יקום, וכארי יתנשא; לא ישכב עד-יאכל טרף, ודם-חללים ישתה.  כה ויאמר בלק אל-בלעם, גם-קוב לא תיקובנו; גם-ברך, לא תברכנו.  כו ויען בלעם, ויאמר אל-בלק:  הלוא, דיברתי אליך לאמור, כול אשר-ידבר יהוה, אותו אעשה.  כז ויאמר בלק, אל-בלעם, לכה-נא אקחך, אל-מקום אחר; אוליי יישר בעיני האלוהים, וקבותו לי משם.  כח וייקח בלק, את-בלעם, ראש הפעור, הנשקף על-פני הישימון.  כט ויאמר בלעם אל-בלק, בנה-לי בזה שבעה מזבחות; והכן לי בזה, שבעה פרים ושבעה אילים.  ל ויעש בלק, כאשר אמר בלעם; ויעל פר ואיל, במזבח.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו