תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק י

א וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  ב עשה לך, שתי חצוצרות כסף--מקשה, תעשה אותם; והיו לך למקרא העדה, ולמסע את-המחנות.  ג ותקעו, בהן--ונועדו אליך כל-העדה, אל-פתח אוהל מועד.  ד ואם-באחת, יתקעו--ונועדו אליך הנשיאים, ראשי אלפי ישראל.  ה ותקעתם, תרועה--ונסעו, המחנות, החונים, קדמה.  ו ותקעתם תרועה, שנית--ונסעו המחנות, החונים תימנה; תרועה יתקעו, למסעיהם.  ז ובהקהיל, את-הקהל--תתקעו, ולא תריעו.  ח ובני אהרון הכוהנים, יתקעו בחצוצרות; והיו לכם לחוקת עולם, לדורותיכם.  ט וכי-תבואו מלחמה בארצכם, על-הצר הצורר אתכם--והרעותם, בחצוצרות; ונזכרתם, לפני יהוה אלוהיכם, ונושעתם, מאויביכם.  י וביום שמחתכם ובמועדיכם, ובראשי חודשיכם--ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם, ועל זבחי שלמיכם; והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני יהוה אלוהיכם.  {פ}

יא ויהי בשנה השנית, בחודש השני--בעשרים בחודש; נעלה, הענן, מעל, משכן העדות.  יב ויסעו בני-ישראל למסעיהם, ממדבר סיניי; וישכון הענן, במדבר פארן.  יג ויסעו, בראשונה, על-פי יהוה, ביד-משה.  יד וייסע דגל מחנה בני-יהודה, בראשונה--לצבאותם; ועל-צבאו--נחשון, בן-עמינדב.  טו ועל-צבא--מטה, בני יששכר:  נתנאל, בן-צוער.  טז ועל-צבא--מטה, בני זבולון:  אליאב, בן-חילון.  יז והורד, המשכן; ונסעו בני-גרשון ובני מררי, נושאי המשכן.  יח ונסע, דגל מחנה ראובן--לצבאותם; ועל-צבאו--אליצור, בן-שדיאור.  יט ועל-צבא--מטה, בני שמעון:  שלומיאל, בן-צורישדיי.  כ ועל-צבא, מטה בני-גד:  אליסף, בן-דעואל.  כא ונסעו, הקהתים, נושאי, המקדש; והקימו את-המשכן, עד-בואם.  כב ונסע, דגל מחנה בני-אפריים--לצבאותם; ועל-צבאו--אלישמע, בן-עמיהוד.  כג ועל-צבא--מטה, בני מנשה:  גמליאל, בן-פדהצור.  כד ועל-צבא--מטה, בני בנימין:  אבידן, בן-גדעוני.  כה ונסע, דגל מחנה בני-דן--מאסף לכל-המחנות, לצבאותם; ועל-צבאו--אחיעזר, בן-עמישדיי.  כו ועל-צבא--מטה, בני אשר:  פגעיאל, בן-עוכרן.  כז ועל-צבא--מטה, בני נפתלי:  אחירע, בן-עינן.  כח אלה מסעי בני-ישראל, לצבאותם; וייסעו.  {ס}

כט ויאמר משה, לחובב בן-רעואל המדייני חותן משה, נוסעים אנחנו אל-המקום אשר אמר יהוה, אותו אתן לכם; לכה איתנו והיטבנו לך, כי-יהוה דיבר-טוב על-ישראל.  ל ויאמר אליו, לא אלך:  כי אם-אל-ארצי ואל-מולדתי, אלך.  לא ויאמר, אל-נא תעזוב אותנו:  כי על-כן ידעת, חנותנו במדבר, והיית לנו, לעיניים.  לב והיה, כי-תלך עימנו:  והיה הטוב ההוא, אשר ייטיב יהוה עימנו--והיטבנו לך.  לג ויסעו מהר יהוה, דרך שלושת ימים; וארון ברית-יהוה נוסע לפניהם, דרך שלושת ימים, לתור להם, מנוחה.  לד וענן יהוה עליהם, יומם, בנוסעם, מן-המחנה.  {ס}  ׆  {ס}

לה ויהי בנסוע הארון, ויאמר משה:  קומה יהוה, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך, מפניך.  לו ובנוחו, יאמר:  שובה יהוה, רבבות אלפי ישראל.  {ס}  ׆  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו