תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ז

א ויהי ביום כלות משה להקים את-המשכן, וימשח אותו ויקדש אותו ואת-כל-כליו, ואת-המזבח, ואת-כל-כליו; וימשחם, ויקדש אותם.  ב ויקריבו נשיאי ישראל, ראשי בית אבותם:  הם נשיאי המטות, הם העומדים על-הפקודים.  ג ויביאו את-קרבנם לפני יהוה, שש-עגלות צב ושני עשר בקר--עגלה על-שני הנשיאים, ושור לאחד; ויקריבו אותם, לפני המשכן.  ד ויאמר יהוה, אל-משה לאמור.  ה קח, מאיתם, והיו, לעבוד את-עבודת אוהל מועד; ונתת אותם אל-הלויים, איש כפי עבודתו.  ו וייקח משה, את-העגלות ואת-הבקר; וייתן אותם, אל-הלויים.  ז את שתי העגלות, ואת ארבעת הבקר--נתן, לבני גרשון:  כפי, עבודתם.  ח ואת ארבע העגלות, ואת שמונת הבקר--נתן, לבני מררי:  כפי, עבודתם, ביד איתמר, בן-אהרון הכוהן.  ט ולבני קהת, לא נתן:  כי-עבודת הקודש עליהם, בכתף יישאו.  י ויקריבו הנשיאים, את חנוכת המזבח, ביום, הימשח אותו; ויקריבו הנשיאים את-קרבנם, לפני המזבח.  יא ויאמר יהוה, אל-משה:  נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את-קרבנם, לחנוכת המזבח.  {ס}

יב ויהי, המקריב ביום הראשון--את-קרבנו:  נחשון בן-עמינדב, למטה יהודה.  יג וקרבנו קערת-כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש; שניהם מלאים, סולת בלולה בשמן--למנחה.  יד כף אחת עשרה זהב, מלאה קטורת.  טו פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעולה.  טז שעיר-עיזים אחד, לחטאת.  יז ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה עתודים חמישה, כבשים בני-שנה חמישה:  זה קרבן נחשון, בן-עמינדב.  {פ}

יח ביום, השני, הקריב, נתנאל בן-צוער--נשיא, יששכר.  יט הקריב את-קרבנו קערת-כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש; שניהם מלאים, סולת בלולה בשמן--למנחה.  כ כף אחת עשרה זהב, מלאה קטורת.  כא פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעולה.  כב שעיר-עיזים אחד, לחטאת.  כג ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה עתודים חמישה, כבשים בני-שנה חמישה:  זה קרבן נתנאל, בן-צוער.  {פ}

כד ביום, השלישי, נשיא, לבני זבולון--אליאב, בן-חילון.  כה קרבנו קערת-כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש; שניהם מלאים, סולת בלולה בשמן--למנחה.  כו כף אחת עשרה זהב, מלאה קטורת.  כז פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעולה.  כח שעיר-עיזים אחד, לחטאת.  כט ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה עתודים חמישה, כבשים בני-שנה חמישה:  זה קרבן אליאב, בן-חילון.  {פ}

ל ביום, הרביעי, נשיא, לבני ראובן--אליצור, בן-שדיאור.  לא קרבנו קערת-כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש; שניהם מלאים, סולת בלולה בשמן--למנחה.  לב כף אחת עשרה זהב, מלאה קטורת.  לג פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעולה.  לד שעיר-עיזים אחד, לחטאת.  לה ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה עתודים חמישה, כבשים בני-שנה חמישה:  זה קרבן אליצור, בן-שדיאור.  {פ}

לו ביום, החמישי, נשיא, לבני שמעון--שלומיאל, בן-צורישדיי.  לז קרבנו קערת-כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש; שניהם מלאים, סולת בלולה בשמן--למנחה.  לח כף אחת עשרה זהב, מלאה קטורת.  לט פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעולה.  מ שעיר-עיזים אחד, לחטאת.  מא ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה עתודים חמישה, כבשים בני-שנה חמישה:  זה קרבן שלומיאל, בן-צורישדיי.  {פ}

מב ביום, השישי, נשיא, לבני גד--אליסף, בן-דעואל.  מג קרבנו קערת-כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש; שניהם מלאים, סולת בלולה בשמן--למנחה.  מד כף אחת עשרה זהב, מלאה קטורת.  מה פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעולה.  מו שעיר-עיזים אחד, לחטאת.  מז ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה עתודים חמישה, כבשים בני-שנה חמישה:  זה קרבן אליסף, בן-דעואל.  {פ}

מח ביום, השביעי, נשיא, לבני אפריים--אלישמע, בן-עמיהוד.  מט קרבנו קערת-כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש; שניהם מלאים, סולת בלולה בשמן--למנחה.  נ כף אחת עשרה זהב, מלאה קטורת.  נא פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעולה.  נב שעיר-עיזים אחד, לחטאת.  נג ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה עתודים חמישה, כבשים בני-שנה חמישה:  זה קרבן אלישמע, בן-עמיהוד.  {פ}

נד ביום, השמיני, נשיא, לבני מנשה--גמליאל, בן-פדהצור.  נה קרבנו קערת-כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש; שניהם מלאים, סולת בלולה בשמן--למנחה.  נו כף אחת עשרה זהב, מלאה קטורת.  נז פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעולה.  נח שעיר-עיזים אחד, לחטאת.  נט ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה עתודים חמישה, כבשים בני-שנה חמישה:  זה קרבן גמליאל, בן-פדהצור.  {פ}

ס ביום, התשיעי, נשיא, לבני בנימין--אבידן, בן-גדעוני.  סא קרבנו קערת-כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש; שניהם מלאים, סולת בלולה בשמן--למנחה.  סב כף אחת עשרה זהב, מלאה קטורת.  סג פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעולה.  סד שעיר-עיזים אחד, לחטאת.  סה ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה עתודים חמישה, כבשים בני-שנה חמישה:  זה קרבן אבידן, בן-גדעוני.  {פ}

סו ביום, העשירי, נשיא, לבני דן--אחיעזר, בן-עמישדיי.  סז קרבנו קערת-כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש; שניהם מלאים, סולת בלולה בשמן--למנחה.  סח כף אחת עשרה זהב, מלאה קטורת.  סט פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעולה.  ע שעיר-עיזים אחד, לחטאת.  עא ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה עתודים חמישה, כבשים בני-שנה חמישה:  זה קרבן אחיעזר, בן-עמישדיי.  {פ}

עב ביום עשתי עשר יום, נשיא לבני אשר--פגעיאל, בן-עוכרן.  עג קרבנו קערת-כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש; שניהם מלאים, סולת בלולה בשמן--למנחה.  עד כף אחת עשרה זהב, מלאה קטורת.  עה פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעולה.  עו שעיר-עיזים אחד, לחטאת.  עז ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה עתודים חמישה, כבשים בני-שנה חמישה:  זה קרבן פגעיאל, בן-עוכרן.  {פ}

עח ביום שנים עשר יום, נשיא לבני נפתלי--אחירע, בן-עינן.  עט קרבנו קערת-כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש; שניהם מלאים, סולת בלולה בשמן--למנחה.  פ כף אחת עשרה זהב, מלאה קטורת.  פא פר אחד בן-בקר, איל אחד כבש-אחד בן-שנתו--לעולה.  פב שעיר-עיזים אחד, לחטאת.  פג ולזבח השלמים, בקר שניים, אילים חמישה עתודים חמישה, כבשים בני-שנה חמישה:  זה קרבן אחירע, בן-עינן.  {פ}

פד זאת חנוכת המזבח, ביום הימשח אותו, מאת, נשיאי ישראל:  קערות כסף שתים עשרה, מזרקי-כסף שנים עשר, כפות זהב, שתים עשרה.  פה שלושים ומאה, הקערה האחת כסף, ושבעים, המזרק האחד; כול כסף הכלים, אלפיים וארבע-מאות בשקל הקודש.  פו כפות זהב שתים-עשרה מלאות קטורת, עשרה עשרה הכף בשקל הקודש; כל-זהב הכפות, עשרים ומאה.  פז כל-הבקר לעולה שנים עשר פרים, אילים שנים-עשר כבשים בני-שנה שנים עשר--ומנחתם; ושעירי עיזים שנים עשר, לחטאת.  פח וכול בקר זבח השלמים, עשרים וארבעה פרים, אילים שישים עתודים שישים, כבשים בני-שנה שישים:  זאת חנוכת המזבח, אחרי הימשח אותו.  פט ובבוא משה אל-אוהל מועד, לדבר איתו, וישמע את-הקול מידבר אליו מעל הכפורת אשר על-ארון העדות, מבין שני הכרובים; וידבר, אליו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו