תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ד

א וידבר יהוה, אל-משה ואל-אהרון לאמור.  ב נשוא, את-ראש בני קהת, מתוך, בני לוי--למשפחותם, לבית אבותם.  ג מבן שלושים שנה ומעלה, ועד בן-חמישים שנה--כל-בא, לצבא, לעשות מלאכה, באוהל מועד.  ד זאת עבודת בני-קהת, באוהל מועד--קודש, הקודשים.  ה ובא אהרון ובניו, בנסוע המחנה, והורידו, את פרוכת המסך; וכיסו-בה--את, ארון העדות.  ו ונתנו עליו, כסוי עור תחש, ופרשו בגד-כליל תכלת, מלמעלה; ושמו, בדיו.  ז ועל שולחן הפנים, יפרשו בגד תכלת, ונתנו עליו את-הקערות ואת-הכפות ואת-המנקייות, ואת קשות הנסך; ולחם התמיד, עליו יהיה.  ח ופרשו עליהם, בגד תולעת שני, וכיסו אותו, במכסה עור תחש; ושמו, את-בדיו.  ט ולקחו בגד תכלת, וכיסו את-מנורת המאור ואת-נרותיה, ואת-מלקחיה, ואת-מחתותיה; ואת כל-כלי שמנה, אשר ישרתו-לה בהם.  י ונתנו אותה ואת-כל-כליה, אל-מכסה עור תחש; ונתנו, על-המוט.  יא ועל מזבח הזהב, יפרשו בגד תכלת, וכיסו אותו, במכסה עור תחש; ושמו, את-בדיו.  יב ולקחו את-כל-כלי השרת אשר ישרתו-בם בקודש, ונתנו אל-בגד תכלת, וכיסו אותם, במכסה עור תחש; ונתנו, על-המוט.  יג ודישנו, את-המזבח; ופרשו עליו, בגד ארגמן.  יד ונתנו עליו את-כל-כליו אשר ישרתו עליו בהם, את-המחתות את-המזלגות ואת-היעים ואת-המזרקות--כול, כלי המזבח; ופרשו עליו, כסוי עור תחש--ושמו בדיו.  טו וכילה אהרון-ובניו לכסות את-הקודש ואת-כל-כלי הקודש, בנסוע המחנה, ואחרי-כן יבואו בני-קהת לשאת, ולא-ייגעו אל-הקודש ומתו; אלה משא בני-קהת, באוהל מועד.  טז ופקודת אלעזר בן-אהרון הכוהן, שמן המאור וקטורת הסמים, ומנחת התמיד, ושמן המשחה:  פקודת, כל-המשכן וכל-אשר-בו, בקודש, ובכליו.  {פ}

יז וידבר יהוה, אל-משה ואל-אהרון לאמור.  יח אל-תכריתו, את-שבט משפחות הקהתי, מתוך, הלויים.  יט וזאת עשו להם, וחיו ולא ימותו, בגשתם, את-קודש הקודשים:  אהרון ובניו, יבואו, ושמו אותם איש איש על-עבודתו, ואל-משאו.  כ ולא-יבואו לראות כבלע את-הקודש, ומתו.  {פ}

כא וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  כב נשוא, את-ראש בני גרשון--גם-הם:  לבית אבותם, למשפחותם.  כג מבן שלושים שנה ומעלה, עד בן-חמישים שנה--תפקוד אותם:  כל-הבא לצבוא צבא, לעבוד עבודה באוהל מועד.  כד זאת עבודת, משפחות הגרשוני--לעבוד, ולמשא.  כה ונשאו את-יריעות המשכן, ואת-אוהל מועד, מכסהו, ומכסה התחש אשר-עליו מלמעלה; ואת-מסך--פתח, אוהל מועד.  כו ואת קלעי החצר ואת-מסך פתח שער החצר, אשר על-המשכן ועל-המזבח סביב, ואת מיתריהם, ואת-כל-כלי עבודתם; ואת כל-אשר ייעשה להם, ועבדו.  כז על-פי אהרון ובניו תהיה, כל-עבודת בני הגרשוני, לכל-משאם, ולכול עבודתם; ופקדתם עליהם במשמרת, את כל-משאם.  כח זאת עבודת, משפחות בני הגרשוני--באוהל מועד; ומשמרתם--ביד איתמר, בן-אהרון הכוהן.  {ס}

כט בני, מררי--למשפחותם לבית-אבותם, תפקוד אותם.  ל מבן שלושים שנה ומעלה, ועד בן-חמישים שנה--תפקדם:  כל-הבא, לצבא, לעבוד, את-עבודת אוהל מועד.  לא וזאת משמרת משאם, לכל-עבודתם באוהל מועד:  קרשי, המשכן, ובריחיו, ועמודיו ואדניו.  לב ועמודי החצר סביב ואדניהם, ויתדותם ומיתריהם, לכל-כליהם, ולכול עבודתם; ובשמות תפקדו, את-כלי משמרת משאם.  לג זאת עבודת, משפחות בני מררי, לכל-עבודתם, באוהל מועד--ביד, איתמר, בן-אהרון, הכוהן.  לד ויפקוד משה ואהרון ונשיאי העדה, את-בני הקהתי, למשפחותם, ולבית אבותם.  לה מבן שלושים שנה ומעלה, ועד בן-חמישים שנה--כל-הבא, לצבא, לעבודה, באוהל מועד.  לו ויהיו פקודיהם, למשפחותם--אלפיים, שבע מאות וחמישים.  לז אלה פקודי משפחות הקהתי, כל-העובד באוהל מועד, אשר פקד משה ואהרון, על-פי יהוה ביד-משה.  {ס}

לח ופקודי, בני גרשון, למשפחותם, ולבית אבותם.  לט מבן שלושים שנה ומעלה, ועד בן-חמישים שנה--כל-הבא, לצבא, לעבודה, באוהל מועד.  מ ויהיו, פקודיהם, למשפחותם, לבית אבותם--אלפיים, ושש מאות ושלושים.  מא אלה פקודי, משפחות בני גרשון, כל-העובד, באוהל מועד--אשר פקד משה ואהרון, על-פי יהוה.  מב ופקודי, משפחות בני מררי, למשפחותם, לבית אבותם.  מג מבן שלושים שנה ומעלה, ועד בן-חמישים שנה--כל-הבא, לצבא, לעבודה, באוהל מועד.  מד ויהיו פקודיהם, למשפחותם--שלושת אלפים, ומאתיים.  מה אלה פקודי, משפחות בני מררי, אשר פקד משה ואהרון, על-פי יהוה ביד-משה.  מו כל-הפקודים אשר פקד משה ואהרון, ונשיאי ישראל--את-הלויים:  למשפחותם, ולבית אבותם.  מז מבן שלושים שנה ומעלה, ועד בן-חמישים שנה:  כל-הבא, לעבוד עבודת עבודה ועבודת משא--באוהל מועד.  מח ויהיו, פקודיהם--שמונת אלפים, וחמש מאות ושמונים.  מט על-פי יהוה פקד אותם, ביד-משה--איש איש על-עבודתו, ועל-משאו; ופקודיו, אשר-ציווה יהוה את-משה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?