תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ג

א ואלה תולדות אהרון, ומשה:  ביום, דיבר יהוה את-משה--בהר סיניי.  ב ואלה שמות בני-אהרון, הבכור נדב, ואביהוא, אלעזר ואיתמר.  ג אלה, שמות בני אהרון, הכוהנים, המשוחים--אשר-מילא ידם, לכהן.  ד וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקריבם אש זרה לפני יהוה, במדבר סיניי, ובנים, לא-היו להם; ויכהן אלעזר ואיתמר, על-פני אהרון אביהם.  {פ}

ה וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  ו הקרב, את-מטה לוי, והעמדת אותו, לפני אהרון הכוהן; ושירתו, אותו.  ז ושמרו את-משמרתו, ואת-משמרת כל-העדה, לפני, אוהל מועד--לעבוד, את-עבודת המשכן.  ח ושמרו, את-כל-כלי אוהל מועד, ואת-משמרת, בני ישראל--לעבוד, את-עבודת המשכן.  ט ונתת, את-הלויים, לאהרון, ולבניו:  נתונים נתונים המה לו, מאת בני ישראל.  י ואת-אהרון ואת-בניו תפקוד, ושמרו את-כהונתם; והזר הקרב, יומת.  {פ}

יא וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  יב ואני הנה לקחתי את-הלויים, מתוך בני ישראל, תחת כל-בכור פטר רחם, מבני ישראל; והיו לי, הלויים.  יג כי לי, כל-בכור--ביום הכותי כל-בכור בארץ מצריים הקדשתי לי כל-בכור בישראל, מאדם עד-בהמה:  לי יהיו, אני יהוה.  {פ}

יד וידבר יהוה אל-משה, במדבר סיניי לאמור.  טו פקוד את-בני לוי, לבית אבותם למשפחותם:  כל-זכר מבן-חודש ומעלה, תפקדם.  טז ויפקוד אותם משה, על-פי יהוה, כאשר, צווה.  יז ויהיו-אלה בני-לוי, בשמותם--גרשון, וקהת ומררי.  יח ואלה שמות בני-גרשון, למשפחותם--לבני, ושמעי.  יט ובני קהת, למשפחותם--עמרם ויצהר, חברון ועוזיאל.  כ ובני מררי, למשפחותם--מחלי ומושי; אלה הם משפחות הלוי, לבית אבותם.  כא לגרשון--משפחת הלבני, ומשפחת השמעי; אלה הם, משפחות הגרשוני.  כב פקודיהם במספר כל-זכר, מבן-חודש ומעלה; פקודיהם, שבעת אלפים וחמש מאות.  כג משפחות, הגרשוני, אחרי המשכן יחנו, ימה.  כד ונשיא בית-אב, לגרשוני, אליסף, בן-לאל.  כה ומשמרת בני-גרשון באוהל מועד, המשכן והאוהל; מכסהו--ומסך, פתח אוהל מועד.  כו וקלעי החצר, ואת-מסך פתח החצר, אשר על-המשכן ועל-המזבח, סביב; ואת, מיתריו, לכול, עבודתו.  {ס}

כז ולקהת, משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי, ומשפחת החברוני, ומשפחת העוזיאלי; אלה הם, משפחות הקהתי.  כח במספר, כל-זכר, מבן-חודש, ומעלה--שמונת אלפים ושש מאות, שומרי משמרת הקודש.  כט משפחות בני-קהת, יחנו, על ירך המשכן, תימנה.  ל ונשיא בית-אב, למשפחות הקהתי, אליצפן, בן-עוזיאל.  לא ומשמרתם, הארון והשולחן והמנורה והמזבחות, וכלי הקודש, אשר ישרתו בהם; והמסך--וכול, עבודתו.  לב ונשיא נשיאי הלוי, אלעזר בן-אהרון הכוהן, פקודת, שומרי משמרת הקודש.  לג למררי--משפחת המחלי, ומשפחת המושי; אלה הם, משפחות מררי.  לד ופקודיהם במספר כל-זכר, מבן-חודש ומעלה--ששת אלפים, ומאתיים.  לה ונשיא בית-אב למשפחות מררי, צוריאל בן-אביחיל; על ירך המשכן יחנו, צפונה.  לו ופקודת משמרת, בני מררי--קרשי המשכן, ובריחיו ועמודיו ואדניו; וכל-כליו--וכול, עבודתו.  לז ועמודי החצר סביב, ואדניהם; ויתדותם, ומיתריהם.  לח והחונים לפני המשכן קדמה לפני אוהל-מועד מזרחה משה ואהרון ובניו, שומרים משמרת המקדש, למשמרת, בני ישראל; והזר הקרב, יומת.  לט כל-פקודי הלויים אשר פקד משה ואהרון, על-פי יהוה--למשפחותם:  כל-זכר מבן-חודש ומעלה, שניים ועשרים אלף.  {ס}

מ ויאמר יהוה אל-משה, פקוד כל-בכור זכר לבני ישראל, מבן-חודש, ומעלה; ושא, את מספר שמותם.  מא ולקחת את-הלויים לי אני יהוה, תחת כל-בכור בבני ישראל; ואת, בהמת הלויים, תחת כל-בכור, בבהמת בני ישראל.  מב ויפקוד משה, כאשר ציווה יהוה אותו, את-כל-בכור, בבני ישראל.  מג ויהי כל-בכור זכר במספר שמות, מבן-חודש ומעלה--לפקודיהם:  שניים ועשרים אלף, שלושה ושבעים ומאתיים.  {פ}

מד וידבר יהוה, אל-משה לאמור.  מה קח את-הלויים, תחת כל-בכור בבני ישראל, ואת-בהמת הלויים, תחת בהמתם; והיו-לי הלויים, אני יהוה.  מו ואת פדויי השלושה, והשבעים והמאתיים--העודפים, על-הלויים, מבכור, בני ישראל.  מז ולקחת, חמשת חמשת שקלים--לגולגולת:  בשקל הקודש תיקח, עשרים גרה השקל.  מח ונתת הכסף, לאהרון ולבניו--פדויי, העודפים בהם.  מט וייקח משה, את כסף הפדיום--מאת, העודפים, על, פדויי הלויים.  נ מאת, בכור בני ישראל--לקח את-הכסף:  חמישה ושישים ושלוש מאות, ואלף--בשקל הקודש.  נא וייתן משה את-כסף הפדויים, לאהרון ולבניו--על-פי יהוה:  כאשר ציווה יהוה, את-משה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?